Klachtenreglement

Artikel 1:

In deze regeling wordt verstaan onder:

Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer: de rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerder.

Medewerker: Iedere medewerker in dienst bij Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer, verantwoordelijk voor de financiën van de aan hem/ haar toevertrouwde cliënten.

Cliënt: de rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer benoemd is tot bewindvoerder.

Klager: de cliënt die de klacht of bezwaar heeft ingediend.

Bezwaar: een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de werkwijze van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer in het algemeen of in een specifieke situatie.

Klacht: een schriftelijke als klacht omschreven uiting van onvrede over de werkwijze van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer  in het algemeen of in een specifieke situatie indien de behandeling van het bezwaar voor de klager niet afdoende is geweest.

Artikel 2:

Aangeklaagd kan worden Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op cliënten van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/ of bijstaan.

Artikel 3:

Een bezwaar wordt in eerste instantie zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 4 weken na eerste melding, behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. De medewerker tracht het bezwaar telefonisch, schriftelijk of indien nodig na een persoonlijk onderhoud in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger op te lossen. De cliënt zal van de afhandeling van dit bezwaar schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Indien dit niet lukt, zal de medewerker het bezwaar voorleggen aan de andere vennoot. Deze stelt een onderzoek in, hoort de cliënt/ klager en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Is de cliënt niet tevreden dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4:

Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden. Alleen schriftelijke en onderbouwde klachten worden in behandeling genomen. Een klacht moet minimaal voorzien zijn van:

  • De naam en het adres van de klager
  • Dagtekening
  • Een omschrijving van het gedrag en/of maatregel waartegen de klacht is gericht alsmede de datum waarop dit heeft plaatsgevonden.
  • Handtekening van de klager

Artikel 5:

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of gestaakt indien:

  • Een cliënt zich voor of tijdens de behandeling van de klacht door Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer tot de kantonrechter of een andere burgerlijke recht heeft gewend.
  • De klacht anoniem is
  • Het feit waarover geklaagd wordt langer dan 2 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

Artikel 6:

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door een van de vennoten of de daarvoor aangewezen persoon binnen de organisatie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen  6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de daarvoor aangewezen persoon binnen de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de betrokken branchevereniging of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7:

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er beroepsmogelijkheid bij de klachtencommissie van de branchevereniging.

Artikel 8:

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan cl gevraagd worden.

Artikel 9:

De aangewezen persoon voor het afhandelen van de klacht archiveert de afgedane klacht en deze wordt nog 5 jaar na afdoening van de klacht bewaard.

Artikel 10:

Deze bezwaar-/klachtenprocedure treedt in werking voor alle bezwaren en klachten welke zijn ontstaan of zullen ontstaan na 1-1-2019 en geldt voor onbepaalde tijd. De klachtenprocedure is terug te vinden op de website van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer.

Klachten dienen te worden gericht aan:

Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer