Werkwijze bewindvoering

1. Aanmelding & intake

Cliënt kan zich via het online formulier of telefonisch aanmelden voor een vrijblijvend intake gesprek. Na de aanmelding neemt Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer zo spoedig mogelijk contact op met cliënt om een intake gesprek in te plannen. Het gesprek kan bij cliënt thuis plaatsvinden of indien gewenst bij een instelling.  Wij leggen tijdens het intakegesprek uit wat het beschermingsbewind inhoudt en wat  wij voor cliënt kunnen betekenen.  Bij het intakegesprek worden de volgende formulieren ingevuld:

  • Verzoek tot onderbewindstelling
  • Akkoordverklaring van een eventuele partner en of meerderjarige kinderen en of ouders en of broers en zussen
  • Bereidverklaring van de bewindvoerder van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer
  • Plan van aanpak

2. Zitting 

Nadat alle benodigde documenten zijn ondertekent en aangeleverd, kan het verzoek tot onderbewindstelling bij de rechtbank worden ingediend. Binnen acht weken na het indienen van het verzoekschrift nodigt de rechter cliënt en Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer uit voor een zitting.  De rechter zal cliënt vragen waarom hij/zij onder beschermingsbewind wil. Vanaf het versturen van het verzoekschrift tot het verkrijgen van de beschikking van het beschermingsbewind van de rechtbank zal Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer niets voor de cliënt kunnen betekenen. Cliënt mag wel de schuldeisers inlichten over de aanvraag voor beschermingsbewind die is ingediend bij de rechtbank. Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer wilt dit indien nodig ook wel bevestigen aan de schuldeisers als zij ons daarover bellen. Tevens kan cliënt Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer om advies vragen hoe te handelen in bepaalde situaties als het beschermingsbewind nog niet is gerealiseerd.   

3. Aanvang onderbewindstelling

Als de rechter instemt met het beschermingsbewind dan krijgt de bewindvoerder en cliënt een beschikking.  Zodra de beschikking is ontvangen zal er met cliënt een vervolggesprek worden gepland. Vanaf dit moment is de cliënt verplicht om alle noodzakelijke informatie en documenten omtrent inkomen, vaste lasten, schulden en andere financiële zaken aan de bewindvoerder te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de onderbewindstelling.

4. Bankrekening 

Na de uitspraak van de onderbewindstelling, zal de bewindvoerder direct een beheer- en leefgeldrekening openen bij de ABN AMRO bank. Deze rekeningen staan op de naam van cliënt maar zal door bewindvoerder beheerd worden. Deze aanvraag duurt ongeveer 4 a 7 werkdagen. 

De beheerrekening wordt gebruikt voor ontvangst inkomsten en betalingen van cliënt. Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer zet alle vaste lasten met een maandelijks vaststaand bedrag door middel van een periodieke opdracht vast via de beheerrekening. Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer controleert iedere maand of de bedragen kloppen aan de hand van de facturen die Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer ontvangt van de instanties voor cliënt. Cliënt krijgt indien gewenst maandelijks per mail of post een transactieoverzicht van de beheerrekening. 

5. Boedelbeschrijving naar de rechtbank

Binnen 3 maanden, na aanvang van de onderbewindstelling, zal Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer een inventarisatie oftewel boedelbeschrijving indienen bij de rechtbank.  Deze inventarisatie  bestaat uit een omschrijving van alle inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen van de cliënt.  Deze boedelbeschrijving moet door cliënt getekend worden.  Als de bewindvoerder inschat  dat de cliënt niets begrijpt van de beschrijving, dan is een handtekening niet noodzakelijk. 

6. Registergoederen

Bij aanwezigheid van registergoederen zal de bewindvoerder zorg dragen voor een aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register( kadaster)

7. Aanschrijven instanties

Zodra de beschikking is ontvangen kan Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer schuldeisers en betrokken instanties aanschrijven. Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer zal de instanties van de inkomsten vragen al het geld voortaan over te maken naar de beheerrekening. Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer zal de instanties vragen om de post voortaan naar het postbus adres van Liberté Bewindvoering en Budgetebeheer te willen sturen en het rekeningnummer te wijzigen naar de beheerrekening. 

8. Budget

Als alle schulden, inkomsten en uitgaven bekend zijn bij Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer dan kan Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer een schuldenoverzicht en een budgetplan opstellen. Zodra  er wijzigingen plaatsvinden in de inkomsten en uitgaven van cliënt past Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer het budgetplan aan.  

9. Schulden 

De schulden van cliënt zullen door Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer in de eerste drie maanden geïnventariseerd worden. Dit gebeurd op basis van de aangeleverde informatie over de schulden van cliënt.  De schuldeisers zullen op de hoogte worden gebracht van de onderbewindstelling. Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer zal na inventarisatie van de totale schuldenlast oplossingen zoeken zoals een eventuele aanmelding bij de schuldhulpverlening. 

10. Beëindiging bewind

In de eerste instanties wordt bewindvoering aangegaan voor een onbepaalde tijd. Indien beëindiging wordt besloten kan in onderling overleg een schriftelijk verzoek aan de kantonrechter worden ingediend. De kantonrechter neemt de aanvraag in behandeling en neemt een beslissing via een beschikking.

Er zijn verschillende redenen om de kantonrechter te verzoeken het bewind te beëindigen o.a. omdat cliënt in staat is om zijn/haar belangen zelf te behartigen of omdat bewind wordt vervangen door curatele. Indien er sprake is van agressie/niet nakomen van de samenwerkingsovereenkomst en overlijden kan het bewind ook worden beëindigd. 

11. Vergoeding 

De beloning die Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer toekomt voor de uitvoering van de werkzaamheden is vastgesteld door het Ministerie van Justitie en veiligheid en geldt voor alle professionele bewindvoerders. 

12. Softwareprogramma & privacy

Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer maakt gebruikt van het softwareprogramma onview. De gegevens van cliënt worden opgenomen in de cliëntenregistratie(software onview). De wet persoonsregistratie is hierop van toepassing. Dit betekent dat alleen de bewindvoerders van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer toegang krijgen tot deze gegevens.

13. Rekening en verantwoording naar de rechtbank

Elk jaar dient Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer rekening en verantwoording af te leggen aan de rechtbank. De rechtbank krijgt inzicht in de uitgaven(vaste lasten, leefgeld en schulden) en inkomsten(inkomen en toeslagen) van cliënt.  Cliënt zal een afschrift ontvangen van de rekening en verantwoording. 

14. Bereikbaarheid

 Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.  De bewindvoerders van Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer kunnen altijd schriftelijk en per e-mail benaderd worden. Ook het is mogelijk om een afspraak met de bewindvoerders te maken, bij u thuis of een instelling voor de bespreking van financiële zaken. 

15. klachten

Indien er klachten of bezwaren zijn tegen Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer dient gehandeld te worden volgens de door Liberté Bewindvoering en Budgetbeheer ter beschikking gestelde klachtenprocedure. 

Bekijk hier ons klachtreglement